ឯកឧត្តម លុយ ដាវីត ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ២០២២ អញ្ជើញជាអធិបតី ការធ្វើបទបង្ហាញជូនអង្គទូត សម្រាប់ត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​អាស៊ាន លើកទី៥៥ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ២០២២

ឯកឧត្តម លុយ ដាវីត ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ២០២២ អញ្ជើញជាអធិបតី ការធ្វើបទបង្ហាញជូនអង្គទូត សម្រាប់ត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​អាស៊ាន លើកទី៥៥ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅក្រសួងការបរទេស រាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ