កិច្ចប្រជុំ

55th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM)

Jul 30, 2022 - Aug 6, 2022

Phnom Penh, Cambodia

កម្ពុជា​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​នៃ​វេទិកា​ទេសចរណ៍​អាស៊ាន​ឆ្នាំ​២០២២