កិច្ចប្រជុំ

40TH AND 41ST ASEAN SUMMITS AND RELATED SUMMITS

Nov 8, 2022 - Nov 13, 2022

Phnom Penh, Cambodia

កម្ពុជា​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​នៃ​វេទិកា​ទេសចរណ៍​អាស៊ាន​ឆ្នាំ​២០២២