ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះតាមរយៈអនឡាញ

របៀបនៃការចុះឈ្មោះ

រូបថត

  • ផ្ទៃក្រោយពណ៌ស ថតចំផ្ទៃមុខ
  • កម្រិតរូបថតច្បាស់ 150 dpi; ទំហំ Pixel: 640 x 480
  • ទំហំរូបថតត្រូវក្រោម 5MB
  • រូបថតត្រឹម ក (ថតថ្មី)
  • រូបថតត្រូវតែ JPEG,JPG and PNG format

ព័ត៌មានគណនី

សូមធ្វើការបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ( * )

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

Sex field is required!
Country field is required!

NOTE:

  • Attachments must be JPEG,JPG and PNG format , ទំហំរូបភាពត្រូវក្រោម 10MB

ព័ត៌មានអង្គភាព

Media resident correspondent field is required!
Media job assignment field is required!

JPEG,JPG and PNG format , ទំហំរូបភាពត្រូវក្រោម 10MB

NOTE:

  • ជ្រើសរើស (ផ្ទាល់ខ្លួន) បើអ្នកចុះឈ្មោះគណនីផ្ទាល់ខ្លួន
  • ជ្រើសរើស (តំណាងអង្គភាព) បើអ្នកចុះឈ្មោះគណនីសមាជិកអង្គភាពរបស់អ្នក

Please feel free to contact us if you experience any further problems / issues

Please join our Telegram Group